محصولات زیست شناسی سلولی و ژنتیکی

خانه    محصولات زیست شناسی سلولی و ژنتیکی

فلاسک کشت سلولی

پلیت کشت سلولی

پیپت پلاستیکی

پیپت سرولوژیکال

سانتریفیوژ تیوب

سرم جنین گوساله FBS

سل اسکراپر

قایقک الایزا

سل استرینر

اینزرت جهت استفاده در پلیت کشت سلول

محصولات زیست شناسی سلولی و ژنتیکی


آزمایشگاه‌های زیست‌شناسی سلولی برای انجام آزمایش‌ها و تحقیقات مرتبط با سلول‌ها و اجزای آنها نیازمند ابزارها و لوازم مخصوصی هستند. این ابزارها و لوازم علاوه بر دستگاه هایی مانند سانتریفیوژ، میکروسکوپ‌ها شامل لوازمی دیگری به نام تجهیزات پردازش نمونه‌ها نیز می باشند، از جمله ابزارها و مواد مورد نیاز برای پردازش نمونه ها می توانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
فلاسک کشت سلولی
• سانتریفیوژ تیوب(فالکون)
• پیپت سرولوزیکال
• پیپت کشت سلولی
• پیپت پاستور
• پتری دیش کشت سلولی
• دیش confocal
• سرم FBS
• اینزرت
• سل اسکرایر
• سل استرینه
• قایقک الایزا

0
X